Çerez Örnek
Ege Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Stratejik Planı

 

 

 

Temel Politika ve Amaçlar

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs kavramı; çevre farkındalığını Ünversitenin tüm faaliyetlerinde ön planda tutan, bu yönde çevre aktiviteleri gerçekleştiren, eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve çalışanları için yaşam kültürü haline getirmeyi hedefleyen, öğrencileri, akademik ve idari personeli, medyayı, yerel yönetimleri, bölgesel işletmeleri ve kampüsün diğer paydaşlarını da içerisine alan bütüncül bir yönetim anlayışıdır.

Ülkemizin önde gelen saygın üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi, dünya gündeminin en öncelikli sorunlarından birisi olan “ÇEVRE” konusunda da öncü rolünü sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi bünyesinde uzun yıllardır önemle ve hassasiyetle ele alınan “ÇEVRE” konusundaki birikimleri çevresel anlamda daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir üniversite olma yolunda hayata geçirmeyi ve bu konuda topluma bir rehber olmayı hedeflemektedir. 

Bu düşüncelerle eyleme geçirilmek istenen “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” ile birlikte;

Ø  Teknik ve sosyal anlamda karar verme süreçlerinde öncelikli olarak “çevresel sürdürülebilirlik” olgusunun üniversite yaşamında ve yönetim anlayışında önemle yer alması,

Ø  Kampüste tüm öğrenci ve çalışanlar arasında çevre duyarlılığının en üst seviyeye çıkarılması,

Ø  Üniversite faaliyetlerinin çevreye olası olumsuz etkilerinin ve risklerinin en az seviyeye çekilmesi 

Ø  Topluma ve yerel paydaşlara çevresel sürdürülebilirlik noktasında örnek olunması ve Yeşil Kent olma yolunda rehberlik rolü üstlenilmesi

Ø  Kampüsü canlı bir laboratuvar olarak ele alıp, çalışanların ve öğrencilerin  eğitim branşını gözetmeksizin çevresel öğreniminde ve çevre korumasında aktif yer almalarının sağlanması

Ø  Yerel okullar, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve sanayi dahil olmak üzere daha geniş toplumsal kitlelere ulaşılarak paydaş işbirliğinin kuvvetlendirilmesi 

Ø  Merkez Kampüs ve Çevredeki Üniversite birimlerinde gelişim planlarında, tasarım ve geliştirme projelerinde “Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Sıfır Karbon Emisyonunun ve Geri Dönüşümün” ilke edinilmesi

Ø  “Sıfır deşarj” ilkesi doğrultusunda çevre hedeflerinin konması ve bunları etkin olarak ölçülmesi, raporlanması ve bu hedeflerin sürekli geliştirilmesi

Ø  Öğrencilerin kampüs yaşam kalitesi, çeşitliliği ve eşitliğe yönelik politika ve uygulamalarının çevresel kriterler ile desteklenmesinin sağlanması

Ø  Kültürel çeşitliliğin çevresel değerler ile harmanlandığı bir kampüs yaşamının hayata geçirilmesi

Ø  Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile Yeşil Kampüs konusunda işbirliği çerçevesinin oluşturulmasının ve ortak hareketin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

                

STRATEJİK AMAÇ 1. “Sürdürülebilir Yeşil” Üniversite Yönetim Sisteminin” Oluşturulması

Stratejik Hedef 1: Yeşil üniversite politikasının belirlenmesi ve stratejisinin oluşturulması

Eylem 1: Üniversitenin yeşil üniversite politikasının ve temel hedeflerinin belirlenmesi ve Üniversite senatosu tarafından kabul edilmesi 

Eylem 2: Üniversitenin yeşil üniversite olma yolundaki eksiklerinin ve sorunların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, elde edilen sonuçlara dayalı olarak yeşil üniversite stratejik planının oluşturulması ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmesi

 

Stratejik Hedef 2: Yeşil üniversite olma yolunda kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi,

Eylem 1: Rektörlük bünyesinde “Sürdürülebilir Yeşil Üniversite ” olma yolunda idari ve yönetsel çalışmaların yürütüleceği bir ofisin açılması ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ-ÇEVMER) ile koordineli bir çalışma sistemi geliştirilmesi

Eylem 2: Kurumsal yapılanmanın gereksinim duyduğu idari düzenlemelerin yapılması

Eylem 3: Kampüsün belirli noktalarında “Sürdürülebilirlik Ofisi Temsil Bürolarının” açılması,

Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımının sağlanması

 

Stratejik Hedef 3: Yeşil Üniversite oluşumunun hayata geçirilmesi için gereksinim duyulan istihdamın sağlanması,

Eylem 1: Üniversitenin işgücü gereksiniminin hesaplanması ve planlamasının yapılması, Eylem 2: Akademik ve idari insan kaynağı istihdamında sürdürülebilir çevre ve enerji konularında tecrübesi olan başvuru sahiplerine öncelik verilmesi yönünde mevcut mevzuat çerçevesinde mümkün olan düzenlemelerin yapılması,

Eylem -3: İşgücü gereksiniminin karşılanabilmesi için özellikle BAP projelerine personel destek kaleminin eklenmesi,

 

Stratejik Hedef 4: Yeşil Üniversite oluşumunun hayata geçirilebilmesi için iç ve dış finansman olanaklarının geliştirmesi, 

Eylem 1: Yeni işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeylerde dış finansmanlı projeler geliştirilmesi, 

Eylem 2: Döner sermaye olanaklarının kullanımının araştırılması, gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunulması,

 

Stratejik Hedef 5:  TS EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi temelinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarının tamamlanması,

Eylem -1: İhtiyaca uygun yönetim modelleri araştırılarak, uygun bulunan modelin hayata geçirilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunulması, 

11

 

Eylem -2: Sistematik kurgunun gerçekleşmesini sağlamak amacı ile öncelikle kurum içi akademik destek sağlanmaya çalışılması, sağlanamadığı noktalarda kurum dışı danışmanlık hizmetleri alınması yönünde girişimlerde bulunulması,

 

Stratejik Hedef 6: Yeşil Üniversite Yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğine yönelik bilişim altyapısı ve teknolojik veri toplama alt yapısı oluşturulması,

Eylem -1: Çevre ve enerji envanterlerinin oluşturulmasına yönelik veri toplama sistemlerinin kurulmasına ve veri toplama sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacak bilişim sistemlerinin oluşturulmasına yönelik gerekli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılması, yapılan etüt ve fizibilite çalışmaları sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılması,  Eylem -2: Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik gerekli fizibilite ve etüt çalışmaları tamamlanarak mümkün olan en uygun çözümün gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

Stratejik Hedef  7: İç ve dış paydaşların çevresel bilinç düzeyinin arttırılması ve farkındalık yaratılması, 

Eylem 1. Kampüs içi ve ulusal düzeyde bilinçlendirme faaliyetlerinin (kongre, çalıştay, seminer, yarışma vb.) devamına ve sürdürülebilirliğine yönelik bir eylem planının hazırlanması ve etkinliklerin bu plan çerçevesinde yürütülmesi.

Eylem 2: Kampüs içi bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilecek, bu faaliyetlerin ulusal veya uluslararası alanda geliştirilmiş endeksler çerçevesinde etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

Eylem 3: Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar düzenlenerek bilinçlendirme ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması,

Eylem 4: Üniversite ve dış paydaşlar arasında yapılacak protokollerde Üniversitenin çevresel ilkelerine yer verilmesi.  

 

Stratejik Hedef 8: Satın alma, dönüştürme ve lojistik faaliyetlerini de kapsayan çevre odaklı bir yönetim sistemi kurulması, 

Eylem 1: Kampüs yasal mevzuatlarının elverdiği ölçüde satın alma faaliyetlerinin bu kavram çerçevesinde gerçekleştirilmesi. 

Eylem2:Bölgesel tedarikçilerin yeşil satın alma konusunda bilinçlendirilmesi, maksatlı eğitim faaliyetleri ve seminerler düzenlenmesi, 

Eylem-3: Tedarikçi değerlendirmelerinde çevre odaklı bilinç seviyesi yüksek tedarikçiler tercih edilmesi, ( Bu maksatla tedarikçilerden ISO 14025 Çevresel Ürün Deklarasyonu, Ecolabel sertifikası ,Energy Star vb.. sertifikalar talep edilmesi, ürün seçimlerinde Ömür Boyu Maliyet esasına mevzuatta yer verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması)

Eylem -4: Kampüsün, tersine lojistik faaliyetleri ile ilgili ilkeleri belirlenerek, gerekli çalışmalar yapılması, 

Eylem 5: Satın almaya esas Kampüsün lojistik faaliyetleri ile ilgili ilkeleri belirlenerek (daha az nakliyat, merkezi bir noktadan nakliyat, kısa rotalar vb.) bu yönde gerekli çalışmaların yapılması, 

22

Stratejik Hedef 9: Stratejik planda geliştirilen tüm eylemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 

Eylem 1: Mevcut risklere yönelik ön çalışmalar yapılması

Eylem 2: Yılda iki kez olmak üzere birimlerde izleme ve denetleme çalışmasının yapılması

Eylem 3: Birimlerde üst yönetim tarafından konu ile ilgili birim yetkilisi atanması ve birim içi denetlemelerin yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2. Sürdürülebilir Enerji Yönetiminin Sağlanması ve Karbon Ayak İzimizin Azaltılması

Stratejik Hedef 1: Enerji tüketimi ve kayıplarının azaltılması, enerji kullanım verimliliğinin arttırılması,

Eylem 1: Birimlerde enerji yöneticisi/koordinatörünün atanması ve gerekli eğitimleri alması yönünde gerekli girişimlerde bulunulması, 

Eylem 2: Birimler bazında mevcut enerji kullanım miktarlarının kesin olarak belirlenmesi, enerji kayıplarına yönelik etüt çalışması yapılması, uygun önlemlerin geliştirilmesi 

Eylem 3: Enerji verimliliği, tasarruf potansiyeli etütlerinin yapılarak, envanter oluşturulması ve gerekli periyotlarda bu çalışmaların tekrarlanması,

Eylem 4: Enerji verimliliği ve tasarrufunda uygulanacak yöntemlerin ve önlemlerin belirlenmesi, Eylem 5: ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması, idari yapılanmanın bu sistemin gerekleri çerçevesinde gözden geçirilmesi ve düzenlemelerin yapılması 

Eylem 6: Enerji verimliliği ve tasarrufu etütlerinin yapılmasını takiben, verimlilik artırma ve tasarruf potansiyeli öngörülerek uygulama yöntemleri (Verimlilik Arttırıcı Projeler-VAP, Tasarruf Sağlayıcı Projeler- TSP) ve bunların yatırım maliyetleri ve geri dönüş sürelerinin tespit edilmesi, 

Eylem 7: Enerji tüketimi olan mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde ulusal veya uluslararası alanda kabul edilmiş asgari verimlilik ölçütleri incelenerek, yeni alım ve yapımlara yönelik teknik şartnamelerde de bu amaçla mümkün olan değişiklerin yapılması, 

Eylem 8: Enerji verimliği açısından ekonomik ömrünü tamamlamış her tür donanım, makine, aydınlatma ve diğer araçların kademeli olarak çevre ile daha uyumlu, verimliliği yüksek ekipmanlarla değiştirilmesine yönelik fizibilite ve etüt çalışmalarının tamamlanması, elde edilen sonucuna gerekli düzenlemelerin yapılması,  

 

Stratejik Hedef 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut binalarda kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik vermek, 

Eylem 1: Kampüs ve çevresinde rüzgâr ve güneş enerjisinin elektriğe dönüşümüne yönelik detaylı ve veri bazlı potansiyel etütlerinin tamamlanması, 

Eylem 2: Yenilebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik akademik “Bilimsel Araştırma

Projeleri” ön plana çıkarılarak desteklenmesi, 

Eylem-3: Türkiye Cumhuriyeti “Yenilenebilir Enerji Yasası”nda sözü edilen tüzüklerin oluşmasını müteakip verilebilecek muafiyet ve teşviklerin alınması yönünde gerekli girişimlerin yapılması

 

33

Stratejik Hedef 3: Mevcut Kampüs tesislerinin ulusal ve uluslararası enerji performansı standartlarına sahip olması ve enerji verimi yüksek sistemlere geçilmesi,

Eylem -1: Yapımı gerçekleştirilecek yeni tesisler için Türkiye Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ve ASHRAE 189- 1 Yüksek performans Bina Standartları esas alınması, 

Eylem -2: “Türkiye Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” esas alınarak mevcut tesis binaları için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenmesine yönelik gerekli etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması, 

Eylem -3: Kampüs içerisinde örnek sıfır emisyonlu bina/ların projelendirilmesi ve yapımına yönelik girişimlerde bulunulması. 

 

STRATEJİK AMAÇ 3. Sürdürülebilir Atık Yönetim Sisteminin Sağlanması Ve Sıfır Atık Hedef İle Çalışılması

Stratejik Hedef 1: Tehlikeli atık yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması

 Eylem-1: Yılın Mart ve Kasım aylarında birimlerin çalışmalarını rapor halinde Rektörlüğe sunmasının sağlanması

 Eylem -2: Birim koordinatörlerinin her dönem başında birim personeline yönelik birim eğitimleri düzenlemesi

 Eylem -3: Rektörlüğün tehlikeli atıkların bertarafı konusunda 2017 itibari ile her yıl özel bütçe ayırması

Stratejik Hedef 2: Tehlikeli madde kullanımının en aza indirilmesi

 Eylem-1: Çevre dostu ürünlerin satın almalarının yapılması

 Eylem-2: Laboratuvarlarda kullanılan tehlikeli maddelerin mümkün olan her fırsatta daha az tehlikeli olan eşdeğeri ile değiştirilmesi

 Eylem-3: Atık miktarının minimuma indirilmesi için kullanılan tehlikeli maddenin öncelikle mümkün olan en az miktarda kullanma seçeneği göz önünde bulundurulması; eğer mümkün değil ise nötralizasyon, geri kazanım gibi işlemlerle atık oluşumunu en aza indirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3: Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atık miktarının arttırılması

 Eylem-1: Üniversite genelinde atıkların geri dönüşümünü cazip hale getiren teknik sistemlerin kurulması, Üniversitemizin farklı birimlerine yerleştirilmesinin sağlanması

 Eylem- 2: Üniversite içerisindeki kafe, restoran, vb. birimlerin geri dönüşüm çalışmaları içine alınması, yıllık kira sözleşmelerinde atık dönüşümü için gerekli taahhüt koşullarının ve ihlal ve ihmallerde cezai koşulların yer almasının sağlanması Eylem -3: Ambalaj atıkları konusunda 

Stratejik Hedef 4: Ambalaj Atıklarının oluşumunun azaltılması

Eylem-1: e-imza ile azalan kağıt tüketimine ek olarak; davetiye, duyuru, vb. işlemlerde de elektronik imkanlar kullanılarak kağıt tüketiminin minimuma indirilmesi.  

Eylem- 2: Kullan-at malzemeler değil, sürekli kullanılabilir malzemelerin kullanılması

Eylem-3: Satın alma işlemlerinde ambalaj malzemesinin tedarikçi firma tarafından geri alınmasının sağlanması için azami çabanın gösterilmesi 4

4

 

Stratejik Hedef 5: Organik atıkların değerlendirilmesi

 Eylem-1: Üniversitemizin tüm yemekhane, kafe, restaurant ,vb. çıkan organik atıkların ayrı toplanması ve sonrasında çöpe atmak yerine kompost, biyogaz v.b olanaklarla değerlendirilmesi Eylem-2: Alternatif olarak Üniversitemizin tüm yemekhane, kafe, restaurant ,vb. çıkan yemek

atıklarının hayvan barınaklarına gönderilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 6: Elektronik Atıkların güvenli bertarafının sağlanması

 Eylem-1: Elektronik atıklar envanterinin oluşturulması

 Eylem-2: Çevre dostu,geri dönüşümlü ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmesi

Eylem-3: Elektronik atıkların güvenli bertarafının sağlanması için amaca yönelik toplama istasyonlarının oluşturulması ya da mevcut tehlikeli atık istasyonlara entegrasyonun sağlanması

 

STRATEJİK AMAÇ 4. Sürdürülebilir Su Kullanımının Hayata Geçirilmesi ve Su Ayak İzimizin Azaltılması,

Stratejik Hedef 1: Şebeke suyu yerine kullanılabilecek alternatif su kaynaklarının araştırılması

 Eylem-1: En kolay ulaşılabilir kaynak olarak yeraltı sularından faydalanmak ve bunu kullanılabilir hale getirmek,

Eylem-2: Yağmur sularını depolamak ve kullanılabilir hale getirmek, bunun için çatı suları toplanabilir, ayrıca her yağmurda Üniversitemiz kampüsünün ortasında bir uçtan diğer uca, özel bir su kanalından akıp giden yağmur sularının depolanabilmesi ve kullanıma verilebilmesinin sağlanması(ilk etapta bahçe ve ağaç sulamaları düşünülebilir), 

Eylem-3: Alternatif su kaynaklarından kullanılabilir su temini işlemlerini, sürdürülebilir hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

Eylem-4: Klima sularının doğrudan kanalizasyon şebekesine atılması yerine kampüs bünyesinde değerlendirilebilmesi için devrede olan klimaların atık sularının depolanabilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak,

Eylem-5: Kampüs içi çalışanlara ve öğrencilerimize, suyun yaşantımızdaki önemini, tasarruflu kullanımını ve tüketimine yönelik konularında, Üniversite bünyesinde farkındalığın artırılabilmesi amacıyla ilgili akademik birimlerin öncülüğünde seminerler, bilgilendirme toplantıları yapılarak konu güncel tutulmalı ve kullanıcılara bu konularda eğitimler verilmelidir. Ayrıca toplumsal duyarlılığın artırılabilmesi için eğitim planlarına birer dönem okutulmak üzere konuya ilişkin dersler konularak bu konuda farkındalık yaratılmalıdır.

Stratejik Hedef 2: Atık suların yeniden kullanılabilir hale getirilebilmesi için çalışmalar yapmak

Eylem-1:  Atık suların yeniden kullanılabilmesi amacıyla bir  eylem planı hazırlamak,

Eylem-2:  Atık suların tekrar dönüşüm ile kampüs içi şebekede kullanılabilmesi amacıyla bir su arıtma tesisinin devreye alınması ve bu tesis için ihtiyaç duyulan enerjinin de, Üniversite bünyesinde üretilecek yeşil enerjinin(güneş panellerinden üretilecek) kullanılması yönünde olmalıdır.

Eylem-3: Yağmur sularını depolamak ve kullanılabilir hale getirmek, bunun için çatı suları toplanabilir ayrıca her yağmurda Üniversitemiz kampüsünün ortasında bir uçtan diğer uca, özel bir su kanalından akıp giden yağmur sularının depolanabilmesi ve kullanıma verilebilmesinin

55

sağlanması da(ilk etapta bahçe ve ağaç sulamaları düşünülebilir), su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına yardımcı olacaktır.

Eylem-4:  Toplanan yağmur sularının özel işlemlerden geçirilerek kampüsün içme suyu ihtiyacını karşılamak,

Eylem-5:  Yapılan tüm bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan enerjinin, Üniversite bünyesinde üretilecek yeşil enerjinin(güneş panellerinden üretilecek) kullanılması olmalıdır. 

 

Stratejik Hedef 3: Su kaynaklarından temin edilerek, hijyeni sağlanan suyun ekonomik kullanımı için gerekli önlemlerin alınması

Eylem-1:  Kullanım için doğal kaynaklardan elde edilen suyun, kampüs bünyesinde gerekli alet ve teçhizatlar kullanılarak birimlerin ihtiyacı oranında dağıtılması, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlayacak önemli bir uygulama olacaktır(suyun pay ölçer veya tüketimi kontrol eden sayaçlar yoluyla dağıtımı vb.),

Eylem-2:   Üniversitemiz bünyesinde,bahçe ve ağaç sulamaları günün en sıcak saatlerinde,  saatlerce süren fıskiye yöntemi kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Bu yöntem, fazla su tüketiminin yanı sıra kullanılan suyun büyük bir bölümünün de buharlaşma yoluyla kaybına yol açmaktadır. Bunun yerine, sulama işleminin daha verimli olacak ve su kaybının da en aza indirilebileceği bir yöntemle ve önceden yapılacak bir programlama ile mesai saatleri dışında ve özellikle de geceleri olmak üzere damlama yoluyla sulama yapılması sağlanmalıdır.

Eylem-3:   Üniversitemiz bünyesinde su dağıtım şebekesinde yaşanılan sorunlar nedeniyle, kesintilerin yaşanması ve her onarım sonunda musluklardan akan kirli su nedeniyle bir süre muslukların açık bırakılarak suyun temizlenmesini beklemek, bu nedenle tüketimin artması, boşa akıp giden su ve kaynakların verimli kullanılamamasına neden olmaktadır. Kampüs içi şebeke bakım ve onarımları önceden yapılarak suyun dağıtımı ve kullanımı daha ekonomik bir hale getirilebilir.

Eylem-4:   Suyun temini, depolanması ve dağıtımında altyapı ve teknolojik yeniliklerin kullanılması bu yöndeki su kayıplarını azaltacaktır. Şebekede kullanılan demir borular yerine daha hijyenik ve dayanıklı plastik boruların kullanılması kesintileri azaltacak ve her bir onarım sonunda şebekeden kirli ve paslı su gelmesinin de önüne geçilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5. Çevre Dostu Kampüs Ulaşım Hizmetinin Sağlanabilmesi,

Stratejik Hedef 1: Üniversite içindeki ulaşım konusunda farkındalık yaratmak ve bu konudaki duyarlılığın oluşturulmasını sağlamak

Eylem-1: İçinde geniş kapsamlı Üniversite çalışanlarının da bulunacağı, Üniversite içi Ulaşım Koordinasyon Biriminin kurulmasını sağlamak. Bu birimin, başta kampüs içinde çalışanlar olmak üzere, gün içinde kampüse gelerek işlerini çözmeye çalışan vatandaşların da fikirlerinden faydalanarak konuya ilişkin farkındalık çalışmaları yapmasına imkan vermek ve ortaya çıkan önerileri değerlendirerek, soruna çözüm olabilecek olanlarını Üniversite yönetiminin ilgili birimlerine sunarak hayata geçirilmesini sağlamak.

Eylem-2:  Üniversite içi ulaşım konulu seçmeli ders veya derslerin eğitim programı kapsamına alınmasını sağlayarak, Üniversite içinde eğitim gören öğrencilerin de bu konudaki öneri ve

66

desteklerinin projeler bazında konuşulması ve değerlendirmeler yapılmasının yanında üzerinde çalışmalar yapılarak hayata geçirilmesine olanak sağlamak.

Eylem-3:  Bu konuda yapılan çalışmalarda değerlendirmeye alınabilir nitelikteki önerilerin tespit edilerek, yapacakları yeni çalışmalar için teşvik edilmesini sağlamak. Gerekirse bu konuda teşvik edici paneller, seminerler ve yarışmalar düzenlemek.

Stratejik Hedef 2: Üniversitemiz kampüsü içine giriş ve çıkışlarda, özellikle sınav dönemleri ile mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak

Eylem-1:  Yaklaşık3 milyon m2 kadar bir alan içinde yerleşkesi bulunan Üniversitemiz kampüsünde 60,000 civarında öğrenci eğitim görmektedir. Buna ilave olarak 4000 dolayında çalışan akademik ve idari personel de Üniversiteye her gün giriş çıkış yapmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesine, dışarıdan gelen yoğun bir hasta ve yakınlarının giriş çıkışı da olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, çözüme yönelik olarak, Üniversite içi ulaşım yoğunluğu izlenerek buna ilişkin bir “Ulaşım Yoğunluğu Tablosu” hazırlamak.

Eylem-2:  İlk etapta öncelikli olarak kampüs içindeki araç trafiğini ortadan kaldırabilmek için Kampüs içinde yer altına yapılacak oto parklar planlanmalı kampüse giriş yapacak araçlar bu otoparklara alınmalıdır. 

Eylem-3:  İçinde araç trafiğinin olmadığı kampüs alanında ulaşım ihtiyacının sürekli ring yapacak ve enerjisini güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiden sağlayacak elektrikli bir tramvay sistemini çalışır hale getirmek.

Eylem-4:  Kampüs içi elektrikli tramvaya ilaveten,İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak

BİSİM bisiklet uygulamasının kampüs içinde de uygulamaya konulmasını sağlamak,

Eylem-5:  Elektrikli tramvay, BİSİM uygulamalarının yanısıra, yeni işbirliği ve sponsorluklar da sağlanarak, elektrik şarjlı bisikletlerin(iki veya üç tekerlekli) de kullanılmasına imkan verecek çalışmaları yapmak, 

Stratejik Hedef 3: Raylı sistem üzerinde çalışacak daha güvenli bir Ulaşım Sisteminin kurulmasını sağlamak.

Eylem-1:   İyi planlanmış, doğaya zarar vermeyen birbiri ile kesişmeyen, güvenli bir tramvay hattı oluşturmak.

Eylem-2:   Kontrollü ve planlı bir sinyalizasyon sistemini de içine alan ulaşım hareket planının hazırlanması ve uygulamaya konulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 4: Daha ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım hizmeti sağlamak

Eylem-1:   Kampüs içi ulaşımda,yenilenebilir enerji kullanılmalıdır. Özellikle kampüs yüzme havuzunun çatısı gibi gün içinde sürekli güneş gören geniş çatılı diğer binaların çatılarına yerleştirilecek enerji panellerinden elde edilecek yeşil enerji ile birlikte Üniversitenin atıklarındanelde edilebilecek yenilenebilir enerjilerin de kullanılabileceği araçlar hizmete verilmelidir.

Eylem-2:   Kampüs içi ulaşımın ana bölümünü oluşturacakElektrikli Tramvay Sisteminin, diğer yerel Metro ve Otobüs ulaşım sistemleriyle aktarma/bağlantılarının planlanması yapılarak yolcu aktarımları ilave başka bir taşıma sistemine ihtiyaç duyulmaksızın sağlanmalıdır.

 

 

 

77

STRATEJİK AMAÇ 6. Yeşil Bina Uygulamalarının Yaygınlaşması

Stratejik Hedef 1: Üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın özelliklerine bağlı olarak ulusal yeşil bina standartları ile uyumlu bir standardizasyonun yapılması

Eylem 1: İlgili sertifikasyon sistemlerinin (LEED, BREEAM, DGNB ve ÇEDBİK)  incelenmesi, 

Eylem 2: Üniversitemize özgü yeşil bina standartının belirlenmesine yönelik bir komisyon oluşturulması 

Eylem 3:  Yerel yönetimlerle işbirliği yapılması

 

Stratejik Hedef 2: Mevcut yapıların çevre dostu hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapılması

 Eylem 1: Kampüsteki mevcut yapı varlığına ait bir envanter oluşturulması ve eksiklerin etüt edilmesi, 

Eylem 2: Etüt çalışması sonuçlarına dayalı olarak öncelikli yapıların/alanların belirlenmesi,

Stratejik Hedef 3: Yeni yapıların yeşil bina standardına uygun yapılmasının sağlanması

 Eylem 1: Satın almalarda çevreye dostu sertifikalara dikkat edilmesi,

 Eylem 2: Tüketim materyallerinin seçiminde verimli ve sürdürülebilir kullanım sağlayan teknolojilerin tercih edilmesi

Stratejik Hedef 4: Sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması

 Eylem 1: Bina ihtiyacını karşılamak için mevcut binaların ya da daha önce kullanılmış arazilerin yeniden kullanımına öncelik verilmesi,

Eylem 2: Yeşil alanların korunması ve genişletilmesi, 

Eylem 3: Arazi seçimi standardı uygun olmayan arazilere yerleşimden kaçınılması,

Eylem 4: Kampüs biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve korunmasına yönelik adımların atılması, Eylem 5: Çatı bahçeleri, dikey bahçeler gibi yenilikçi uygulamalar ile kampüs ekosisteminin iyileştirilmesi,

Eylem 6: Yağmur suyunun toplanması ve kullanımın sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 7. İklim Değişimi İle Mücadele Ve Uyumun Sağlanması  

Stratejik Hedef 1:  İklim değişikliği ile mücadele ve uyum sağlama konusundaki faaliyetlerin hayata geçirilmesi

Eylem 1: Ege Üniversitesi Yeşil Üniversite Stratejik Planı içerisinde enerji, atık, su, ulaşım, yeşil bina vb. başlıkları altında iklim değişimine yönelik olan eylemlerin hayata geçirilmesinin sağlanması

Eylem 2: İklim değişikliğine yönelik eylemlerin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli finansal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

Eylem 3: Karar verme süreçlerini destekleyici bilgi, izleme ve değerlendirme sistem ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulamaya konulması

Eylem 4: İklim değişikliğine ile mücadele ve uyum konularında farkındalık oluşturabilmek için iç ve dış paydaşlara yönelik eğitim, bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi 

 

88

Stratejik Hedef 2:  İklim değişikliğine yönelik AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi 

Eylem 1: Üniversitenin BAP projelerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelere öncelik verilmesi, 

Eylem 2: Üniversitenin farklı birimlerinde İklim değişikliğine yönelik çalışmalarda bulunan araştırmacıları bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine olanak tanıyacak “işbirliği” toplantılarının sağlanması

Eylem 3: İklim değişikliği konusundaki uluslar arası çağrılardan en yüksek düzeyde yararlanılabilmesi için araştırmacılarımızın uluslar arası toplantılara katılımlarının teşvik edilmesi Eylem 4: İklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin farkındalık yaratabilmek için iç ve dış paydaşlara yönelik eğitim, bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ 8. Sürdürülebilirlik Kavramına Yönelik Farkındalık Oluşturulması

Stratejik Hedef 1: Sürdürülebilirlik derslerinin öğretim planlarına eklenmesi

Eylem 1: Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin bu kavramla tanışmalarını sağlamak, tüm bölümlerin birinci sınıflarına ders eklemek

Eylem 2: Üniversitede çevre, sürdürülebilirlik kapsamındaki ders sayılarını belirlemek ve 3 yıl içerisinde konuyla ilgili ders sayısını arttırmak

Eylem 3: Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, öğrencilerin sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları proje sayısını arttırmak

Stratejik Hedef 2: Sürdürülebilirlik kavramına yönelik “Medya” ile farkındalık oluşturulması

 Eylem 1: Üniversitemiz medya organları kullanılarak, sürdürülebilirlik kavramının tanıtılması  Eylem 2: Radyo Ege Kampüs ve Ege Kampüs Tv’de program sayılarının arttırılması

Stratejik Hedef 3: Sürdürülebilirlik kavramına yönelik “İnternet” ile farkındalık oluşturulması

 Eylem 1: Üniversitemizin ana sayfasında Sürdürülebilirlik tanımının ve çalışmalarının eklenmesi

 Eylem 2: Sosyal medya ile yapılan çalışmaların duyurulması ve tanıtımlarının yapılması

 Eylem 3: Web sayfası kurulması, sayfanın İngilizce versiyonunun da aktif hale getirilmesi

 Eylem 4: Uluslararası Sürdürülebilirlik ağlarına katılım sayısının arttırılması Eylem 5: Ulusal bir sürdürülebilirlik ağının oluşturulması

Stratejik Hedef 4: Öğrenci gruplarının sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarının sağlanması

 Eylem 1: Sürdürülebilirlik, çevre, yeşil üniversite konularıyla ile ilgili çalışan öğrenci gruplarının sayısının belirlenmesi

 Eylem 2: Sürdürülebilirlik, çevre, yeşil üniversite konularıyla ile ilgili çalışan öğrenci gruplarının sayısının arttırılması

 Eylem 3: Sürdürülebilirlik, çevre, yeşil üniversite konularıyla ile ilgili etkinlik sayısının arttırılması

 Eylem 4: Grupların etkin iletişimi için bir ağ kurulması

 Eylem 5: Öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte tartışabileceği bir forum oluşturulması

Stratejik Hedef 5: Farkındalık çalışmalarının arttırılması

 Eylem 1: Kampüs gezileri, afiş, broşür dağıtılması

99

 

 

Yeşil Üniversite Stratejik Planı

 

 Eylem 2: Yarışma, sanatsal aktivite, vb. düzenlenmesi

Eylem 3: Özel çevre günlerinde topluma yönelik konferans, seminer, vb. bilgilendirici toplantıların düzenlenmesi

Eylem 4: İşbirliği içinde olunan yerel yönetimler ve STK’ların sayısının arttırılması Eylem 5: Yerel yönetimler, STK’lar ile yapılan aktivite sayısının arttırılması

Stratejik Hedef 6: Sürdürülebilirlik kavramının bilimsel aktivitelerle desteklenmesi

Eylem 1: Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve/veya uluslararası bilimsel aktivite (kongre,seminer,  vb) düzenlenmesi

Eylem 2: Sürdürülebilirlik konusunda bilimsel toplantılara katılan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının desteklenmesi

Eylem 3: Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve/veya uluslararası proje çağrılarının incelenmesi, proje sayısının arttırılması, konu ile ilgili yayın sayısının arttılıması

Eylem 4: Sürdürülebilirlik konusunda yüksek lisans, doktora tez sayılarının arttırılmasının sağlanması

 

 

1010

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ