Çerez Örnek

HAKKIMIZDA

Çevre Merkezi Hakkında

 

KURULUŞ

E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu'nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkezimiz kurucu Müdürü E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Münir ÖZTÜRK'tür.

Merkezimiz çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Çevre Bilimleri Anabilim Dalı"nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır. 1994-1995 dönemi güz yarıyılında başlayan bu program, 2017-2018 bahar yarıyılında başlayan doktora programımız ile multidisipliner olarak sürdürülmektedir.

 

VİZYON

Merkezimizin vizyonu, yüksek lisans ve doktora eğitimiz ile daha kurumsal bir kimlik kazanarak enstitü olmak ve öncelikle Ege Bölgesi olmak üzere çevre sorunlarının çözümünde liderlik yapabilecek bir kurum haline gelmektir.

 

MİSYON

Çevre ve sorunları kapsamında, ulusal ve uluslararası kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla bilgi üretmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve bu donatımda çevre uzmanı yetiştirmektir.

 

AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Doğal ve kültürel çevre değerleri üzerinde oluşan baskılar sonucunda insanoğlu, geçmişte ekonomik kalkınmanın çevre üzerindeki baskısından kaygılanırken, şimdi ekolojik baskıların, yani toprağın bozulmasının, su, atmosfer, orman faktörlerinin ekonomik beklentiler üzerindeki etkilerinden kaygı duymaktadır. Bunun sonucunda da ekoloji ve ekonomi birbirine giderek daha çok kenetlenmekte ve bu hem yerel, hem bölgesel, hem ulusal, hem de global çapta bir etki-tepki ağı haline dönüşmektedir.

Günümüzde dünya, çevreye zarar vermeksizin kalkınmayı sağlayabilmenin ancak "sürekli ve dengeli kalkınma" ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olabileceğinden hareketle, sürekli ve dengeli kalkınma ile gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğinden ödün verilmeksizin, bugünün gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini benimsemiştir. Sonuçta, kalkınmayı durdurmadan, refahı azaltmadan çevreyi ve doğal kaynakları korumayı amaçlayan bu görüş doğrultusunda uluslararası anlaşmalarla global hedefler saptanırken, diğer yanda bölgesel ölçekte ülkeler kendi yerel koşullarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik politika, plan ve program çalışmalarını başlatmışlardır.

Merkezimiz de kuruluşundan itibaren aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda bugünün gereksinim ve beklentilerinin geleceğin gereksinim ve beklentilerinden ödün vermeksizin karşılanmasının yollarını aramak amacına dayanan sürekli ve dengeli kalkınma ilkesini benimseyerek çalışmalarını ulusal ve uluslararası ölçekli projelerle sürdürmektedir;

• Çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda, bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüse çevre sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, standartlar belirlenmesinde katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek,

•Üniversitenin farklı birimlerinde, çevre sorunlarının çözümü ile ilgili, çeşitli alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek,

•Üniversitede çevre sorunları alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkanları hazırlamak,

•Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluş ve merkezlerle işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

•Çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak,

•İlgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgi arttırmak üzere kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışı ilişkilerde bulunmak, gibi hedefler bu kapsamada özetlenebilir.

Bilinmektedir ki bu hedefler, her demokratik ortamda olduğu gibi ancak bilgi üretimiyle, yasama, yürütme, yargı, medya ve sivil toplum örgütleri ile sağlanan birliktelik içinde ortaya konabilir ve ulaşılabilir. Bu yüzden Merkezimiz her konum ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine ayrı bir özen göstermektedir. Böylece toplumu bilinçlendirme ve çevre bilincinin geliştirilmesi çok daha gerçekçi olacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ