EGE ÜNİVERSİTESİ

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tezli Yüksek Lisans

 

 

       Program Tanımları         

Kuruluş

E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Merkezimiz, çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Çevre Bilimleri Anabilim Dalı”nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır.

Kazanılan Derece

Çevre Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Çok disiplinli olarak eğitim-öğretim vermekte olan E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nın amacı, lisans düzeyinde elde edilen mesleksel yapıya “Çevre Bilimi”(ekoloji) açısından bakabilen çevre bilim uzmanı yetiştirmektir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel Sektör ve Resmi Kuruluşlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Anabilim Dalımız kapsamında verilmekte olan herbir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgiler, her bir ders için hazırlanan “Ders Öğretim Planı”nda kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri AZBAR Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3423432 / 3112560 Faks: +90.232.3885952 E-Posta: cevsoruyg@mail.ege.edu.tr / nuri.azbar@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Çevre Bilimleri Anabilim Dalımızda, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılmakta olan fiziksel olanaklarımız, 5 adet derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 öğrenci odası olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca, araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, hava (dissolved oksijen metre, pH/ISE metre, conductivity TDS metre, SO2 analizörü, vb.), su (B.O.D. cihazı, B.O.D. inkübatörü, HPLC cihazı, vb.) ve gürültü (gürültü ölçüm cihazı) kirliliklerine ilişkin ölçüm ve analiz cihazları, bir hassas terazi, bir retort fırını, AO Plotter, A3 Scanner, A3 Printer ve el GPS’i bulunmaktadır. Çevre planlama çalışmalarında uydu görüntüsü yorumlama, coğrafi bilgi sistemi (GIS) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları olarak, ENVI, Image Analyst, GeoMedia Professional 3.0, Smartsketch, MGE (Modular GIS Environment) ve Arc View 8.0 ve MicroStation yazılımları kullanılmaktadır.

MÜFREDAT

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

9105025012013

Çevre Bilimine Giriş

Zorunlu

3

0

0

7

 

CEB-SG-YL-G

Çevre Bilimleri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz

Seçmeli

-

-

-

23

 

Toplam

3

0

0

30

 

 

2. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

CEB-2014SG-YL-B

CEB-2014SG-YL-B

Seçmeli

-

-

-

24

 

FENYLSEM

Seminer

Zorunlu

1

0

0

6

 

Toplam

1

0

0

30

 

 

3. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

9105025452016

Çevre Bilimlerinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Zorunlu

2

0

0

6

 

YLTEZ593

Tez Çalışması

Zorunlu

0

0

0

0

 

YLUAD591

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

0

0

0

4

 

Toplam

2

0

0

10

 

 

4. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

YLTEZ592

Tez Çalışması

Zorunlu

0

0

0

26

 

YLUAD591

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

0

0

0

4

 

Toplam

0

0

0

30

 

 

Çevre Bilimleri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

9105025032001

Canlılar ve Çevre

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025052002

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Risk Analizi

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025072001

Kimyasal Kirlenme

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025092013

Çevre Planlama I

Seçmeli

3

0

0

7

 

9105025111998

Çevre Ekonomisi

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025131998

Arazi Kullanım Kararları ve Tarımsal Alan İlişkileri

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025171998

Sucul Canlılar ve Kirlenme İlişkileri

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025191998

Çevresel Klimatoloji

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025231998

Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025252002

Doğal Radyoaktivite

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025272004

Kent Sosyolojisi

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025292008

Çevresel Etkileşimde Termodinamik

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025332013

Anaerobik Biyoteknoloji ve Sanayide Uygulamaları

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025352013

Uzaktan Algılamaya Giriş ve Çevresel Kullanım Alanları

Seçmeli

2

2

0

8

 

9105025372013

Deri Sanayide Atık Azaltma ve Geri Kazanım (İyi Uygulamalar

Seçmeli

2

2

0

8

 

9105025392013

Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025412013

Çevrede ve Gıdalarda Radyoaktivite

Seçmeli

2

0

0

5

 

9105025432013

Katı Yüzeylerin Adsorpsiyon Davranışı

Seçmeli

3

0

0

8

 

CEB-2014SG-YL-B

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

 

9105025022002

Çevre Sağlığı

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025041998

Yerinden Yönetim ve Çevre Hizmetleri

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025121998

Biyolojik Zenginliklerimiz ve Korunması

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025141998

Dünya Ekosistemleri

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025182001

Çevre Sosyolojisi ve Çevre Bilinci

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025201998

Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazandırılması

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025221998

Çevre Planlama II

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025242001

Denizler ve Kirlenme

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025262002

Çevre Epidemiyolojisi

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025282009

Çevre-Enerji ve Enerji Kaynakları

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025302013

Atıksu Arıtımı Temel Prensipleri

Seçmeli

2

0

0

8

 

9105025322013

Çevre Sosyolojisi ve İletişim

Seçmeli

2

0

0

7

 

9105025342013

Fizikokimyasal Yöntemler ile Killerin Modifikasyonu

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025362014

İçme Sularının Arıtılması

Seçmeli

2

0

0

6

 

9105025382014

Denizel Çevre ve Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetim (EYBY)

Seçmeli

2

0

0

3

 

9105025402014

Mikrobiyal Ekolojide Moleküler Yöntemler

Seçmeli

3

0

0

8

 

9105025422014

Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları

Seçmeli

2

0

0

4