Çerez Örnek
canlı destek

Doktora

      Program Tanımları         

Kuruluş

E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Merkezimiz, çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Çevre Bilimleri Anabilim Dalı”nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır. Anabilim Dalına bağlı Doktora Programı ise 2017 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Doktora eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan ve çevre bilimi ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “Çevre Bilimi” alanında doktora derecelerini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Açılması önerilen Çevre Bilimleri Doktora Programına öğrenci kabulünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin aşağıdaki belirtilen ilgili maddeleri uygulanacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Başvuru ve kabul MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. (2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. (3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. (5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir. Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesi MADDE 6 (1) Adayın başvuru için belirlenen süre zarfında internet ortamından aday numarası alarak ve başvuru için gerekli evrakları sağlayarak Enstitü Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Başvuru işlemlerini tamamlayan aday, kimlik belgesi ve Enstitü Müdürlüğünden alınan mülakata giriş belgesi ile birlikte belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata girer ve yerleştirme puanı yönetmelikte belirtilen esaslara göre hesaplanır. (2) b) Doktora programlarına bir lisans ve/veya yüksek lisans diploması olanlar ile lisans veya yüksek lisans öğrenimini sürdüren ancak, o dönem sonunda mezun olabilecek adaylar başvurabilir. c) Mezuniyet öncesinde müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken en son tamamlanmış yarıyıldaki ağırlıklı not ortalaması (AGNO) esas alınır. (3) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise; a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir. b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür. c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır. (4) Öğretim dili tümüyle İngilizce olan bir lisans programından mezun olan TC ya da KKTC uyruklu adaylardan tamamen İngilizce öğrenim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda İngilizce yeterlik belgesi istenmez. (5) Yabancı uyrukluların Enstitü Müdürlüğüne öğrenci olarak kabulünde istenecek olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” nin en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyinde olması gerekir. Bu belge süre ile sınırlı değildir. (8) Tamamen yabancı dille öğrenim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların; b) Doktora programları için; İngilizce yapılan YDS’den en az 70 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir. c) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olup aynı zamanda daha önceki mezuniyet derecesini öğretim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumundan alan adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez. (9) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış öğrencilerin sonradan TC vatandaşlığına geçmesi ile kişisel bilgilerindeki değişiklik Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi halinde öğrenci kütükleri düzeltilerek yeni duruma göre diploma hazırlanır. Ancak öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, yabancı uyruklu öğrenci statüsünde tabi olunan kurallara uygun olarak alınmaya devam eder. (10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarından başvuru esnasında diğer koşulları sağladığı halde denklik belgesi olmayanların başvurusu kabul edilir. Ancak kayıt hakkı kazanan adaylar şartlı kaydedilir. Şartlı kaydedilen adayların yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarının YÖK tarafından onaylanması halinde kesin kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Doktora Programı, Çevre Bilimlerinin çok disiplinli yapısı nedeniyle; kimya, biyoloji, biyokimya, çevre mühendisliği, toprak bilimleri, su ürünleri mühendisliği, biyomühendislik, kimya mühendisliği, gibi fen bilimleri alanlarının yanı sıra; sosyoloji, iletişim, radyo-tv-sinema, hukuk, ekonomi gibi sosyal bilimlere ve halk sağlığı, genetik gibi sağlık bilimlerine de açık bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel Sektör ve Resmi Kuruluşlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programındaki bir öğrenci, mezun olabilmek için elde ettiği sonuçlarına dayalı olarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Mezuniyet için “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ