Çerez Örnek
canlı destek

Tezlerimiz

TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİMİZ
YIL TEZ ADI YAZAR
1998 İzmir'in Mevcut Çöp Sorununun Belirlenmesi Gülek ÖNER
1998 İzmir İlinin Coğrafik Yapısı ve Tarih İçinde Kent Gelişiminin Çevre Sorunları Açısından İrdelenmesi  Cemal Murat UÇANLAR
1998 Yoğun Bir Turistlik Sahil Şehri Olan Kuşadası'nda Gürültü Kirliliği ve İyileştirme Önerileri Ayşe ŞANLI / ÖZCAN
     
1999 Çevreye Yönelik Tutumlar ve Çevre Eğitimi Demet GÜRBAHÇE
1999 Atık Alanlarının Çevre Sorunları Açısından, Jeofizik Yöntemlerle İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma  H. Aydan SİLKÜ
1999 Bursa ili içme suyu şebekesinde mikrobiyolojik kalite ve Yersinia enterocolitica'nın araştırılması ARZU TEKSOY KEMİKSİZ
1999 Gümüldür-Ürkmez Bölgesinde Pestisit ve Gübre ve İlaç (Pestisit) Kullanımı Üzerinde Araştırma Hüseyin GÜLTEKİN
     
2000 Tahtalı Barajı ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Yavuz YAZ
2000 Gıda Kontrolü Hizmetlerinin Yasal ve Yürürlükteki Durumu: İzmir Örneği Sevil KOÇ
2000 Çeşitli Polimerlerin Atıksu Arıtma Çamurlarının Mekanik Olarak Susuzlaşabilirliği Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi ve Filtre Boyutlandırılması Sinan YATKIN
     
2001 Kuşadası Güvercinada Özelinde Master Plan Çevçevesi İçinde Doğal ve Kültürel Kaynakların İrdelenmesi Armağan KORKMAZ
2001 İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Güney Kaynaklarıyla Beslenen Kısmında Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila Aranması Bekir TOPÇU
     
2002 Lise Çağındaki Öğrencilerinin Çevre Bilimine Ait Bilgi Düzeyi Müge KAHYAOĞLU
2002 Karaburun Yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevkii Örneğinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar Okan YILMAZ
     
2003 Küreselleşme ve Karaburun Yarımadası, Akdeniz Foku "Monachus Monachus" Üzerine Araştırmalar N. Ozan VERYERİ
2003 Avrupa Topluluğunda Çevre Politikaları ve Uygulamaları 1990-2000'li Yılların Karşılaştırılması Zuhal GÜMÜŞ
2003 Bolu Ormanları Üzerine Dendrokronolojik Çalışmalar Hatice GÜRCAN
     
2004  Çeşme Balıkçı Barınağı ve yakın çevresinde oşinografik araştırmalar İBRAHİM TAMER EMECAN
2004 Ege Üniversitesi Kampüsünde gürültü kirliliğinin incelenmesi KEMALE DADAŞBEYOVA
2004 Biyolojik çeşitliliğinin ekonomik değerinin belirlenmesi: Yabani orkide örneği HAVVA ECE ERDEM
2004 İzmir koşullarında aspir ve kanola yetiştiriciliğinde zeolit uygulamalarının bitki gelişimi ve verim üzerine etkisi SİBEL AĞI GÜNERHAN
2004 Sığacık (Seferihisar-İzmir) bölgesi ağ kafeslerde yapılan balık yetiştiriciliğinin sucul ortama olan etkilerinin araştırılması ENDER ORÇUN
2004 Çeşme Yarımadası turizm kapsamında alan kullanım kararları ve turizm potansiyeli ile kıyı ekosistemi NURDAN CANER
2004 Kimyasal maddelerin insan vücudundaki etkileri ve 2002 yılıda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvuran zehirlenme vak'aları MUHTEŞEM PARLAK
2004 Arıtılmış atık sularının sulama olarak kullanabilirliğinin araştırılması MOHAMMAD ASHOUR
     
2005 Deri sanayi katı atıklarından aktif karbon üretilebilirliğinin incelenmesi ONUR YILMAZ
2005 İzmir ili bayraklı örneğinde plan kararlarının kronolojik olarak irdelenmesi BETİN GÖNENÇ
     
2006 Kyoto Protokolü'nün çevre olgusuna kazandırdıkları üzerine bir araştırma AKYOL TARIMCI
2006 Kromatografik pestisit tayini öncesi kullanılan örnek hazırlama işlemlerinin kıyaslanması SELMA KARACAOĞLU
2006 İzmir Körfezi'nde anyonik deterjan düzeylerinin araştırılması ÖZLEM YILMAZ
2006 Son iki yüzyıl içinde izmir yazınında çevre bilinci ve anlayışına yönelik yaklaşımlar GÖKSU ÇİÇEKLİ
2006 Sanayileşme sürecinde çevre kalitesine verilen önem: Firmaların yaklaşımları SELDA AKGÜN
2006 Organizasyon kültürünün çevre kültürüne olan etkileri CEMAL YAVUZ
     
2007 İzmir ili hava ölçüm sisteminin uygunluğunun araştırılması ALİ CENK DOĞRU
2007 Ucuz adsorban kullanımıyla sulardan Cr(VI), fenol ve boyar maddelerin uzaklaştırılması ESRA ÇAYLAK
2007 Kıyı alan yönetimi kapsamında kültür balıkçılığının sorunları üzerine bir araştırma AZİZE BANU DOĞRU BALABAN
2007 İzmir evsel çöpünden biyometan şeklinde enerji geri kazanılabilirliği YASEMİN ERSOY
     
2008 İzmir ili Bornova ilçesi marketleri sebze-meyve atıklarının hayvan yemi olarak potansiyeli BÜLENT DOĞAN
2008 Şeker üretiminde temiz üretim yaklaşımının uygulanabilirliği ve çevresel etkileri MÜZEYYEN GÜL BORAN
2008 Kirlenmiş toprakların izlenmesinde biyolojik araçların kullanımı ve geliştirilmesi SEDA SERHATLI
2008 Bitümlü şist-plastik karışımları piroliz ürünlerinin değerlendirilmesi CEVAHİR BOZOĞLU
2008 İlköğretim kurumlarında çevre eğitiminin yeri ve uygulama çalışmaları BURCU BUDAK
     
2009 Doğu Karadeniz yöresi, Fındıklı ilçesi, Çeğlayan ve Arılı vadi ekosistemleri ile bu ekosistemlerin etkileşimleri üzerine araştırmalar SERDAR SELİM
2009 Çevre sağlığı ile ilgili uluslararası organizasyonların teşkilat, mevzuat ve hizmetleri SEÇİL ÖNDER
     
2010 Uzaktan algılama tekniğinde NDVI değerleri ile doğal bitki örtüsü tür dağılımı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzerine araştırmalar EGEMEN KANDEMİR
2010 Ege ve Yaşar Üniversitesi öğrencileri örneğinde, küresel ısınmanın çevre bilinci ve davranışlar üzerine etkileri ESEN FATMA KABADAYI
2010 İleri oksidasyon prosesleri ile bazı farmasötiklerin parçalanmasının incelenmesi DUYGU KARAALP
2010 Bina yaşam döngüsünde enerji analizi ve yeşil binalar SEMA SERT KAYA
2010 Avrupa Birliği kapsamında, ISO 14001(çevre yönetim sistemi) değerlendirme standardı ve Türkiye'deki durum (bir alan araştırması) UĞUR EKİCİ
2010 Bazı orman ürünü atıklarının adsorbent olarak kullanımı NARİYE BERRAKSU
2010 Sulak alanların tarımsal amaçlı kullanılmasının yarattığı çevre sorunlarının amik gölü örneğinde irdelenmesi SEMİR KÖKLÜ
     
2011 Arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında organik tarım yönteminden yararlanma olanakları ve buna ilişkin politikalar ASLI MENEKŞE ODABAŞ
2011 Çevre politikalarının kent planlamasına yansıması:İzmir örneği BAYRAM BARIŞ YURDAKUL
2011 Enerji üretimi ve kullanımın çevreye olan etkileri üzerine bir araştırma AYLİN TEKİN
2011 İzmir ili Çeşme ilçesi örneğinde rüzgar türbinlerinin çevresel etkilerinin incelenmesi LÜTFİYE ŞEN
2011 Madencilik çalışmalarının toplum sağlığına etkileri UĞUR ASAN
2011 Avrupa Birliği sürdürülebilir kalkınma politikaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesi GONCA ÖZTAŞKAN
2011 Çok bantlı uydu görüntülerinden parsel bazında coğrafi bilgi sistemi özellikli ürün deseni katmanı oluşturulabilirliği üzerine bir araştırma SENEM YILMAZ
2011 İzmir ili Harmandalı çöp deponi alanı örneğinde kentlerin katı atık depolama alan seçim ve kullanım ilkelerinin irdelenmesi üzerine bir araştırma FARAH KAVAKLI
     
2012 Bornova örneğinde insan habitatındaki(yaşam ortamı) değişimler ve etkileri üzerine araştırmalar BURCU GÜRSOY
2012 Maden çıkarma işlemlerinin çevreye etkileri EMRE AYDIN
2012 Yavaş şehirler (cittaslow/slow cities) ve halk sağlığı HÜSEYİN İHSAN TOPLU
2012 İzmir ili yavaş şehir Seferihisar örneğinde doğal ve kültürel yapı üzerine araştırmalar ELİF GÖÇKAN
2012 Alan kullanım kararlarına yönelik doğal eşik analizi modeli geliştilmesi üzerine bir araştırma: (İzmir) Urla örneği IŞIL ÜNSAL
2012 PAH analizine yönelik optik sensör geliştirilmesi SIDIKA TUĞÇE KALKAN
2012 Yağlı gemi atıklarının değerlendirilmesi MEHMET SİVA
     
2013 Üniversitelerde oluşan tehlikeli atıklar: Ege Üniversitesi özelinde irdelenmesi GÜLCİN TIĞLI
2013 Mantar üretimi atıklarıyla atıksulardan boyar madde giderimi SALİH DEMİREGE
2013 Kapatılmış kalecik civa madeninin deniz sedimentleri üzerindeki etkileri(Karaburun, İzmir, Türkiye) MERT TÜRKDOĞAN
     
2014 Bal arısı, bitki ve propolis örneklerinde çevre kirliliği düzeylerinin seçilmiş bazı element ve ağır metal analizleriyle belirlenmesi GOLNAR MATİN
2014 İklim değişikliğinin toprak tuzluluğu üzerine olasıetkilerinin modellenmesi: Selçuk (İzmir) örneği SAHAR SADAT SEYED SALAMAT
2014 Manisa ilinde süt işleme tesis örneği üzerinden ÇED yönetmeliği uygulanmasının incelenmesi PINAR ÖZMEN
2014 Çevre düzeni planlarının tarımsal bütünlüğe olan baskılarının incelenmesi,Torbalı/İzmir örneği BEHNAZ SAFAVİ
2014 Biyomonitorizasyon ile Aliağa körfezi toksisitesinin değerlendirilmesi DİLARA ÖZKAN
2014 Bakır (II), nikel (II) ve çinko (II) iyonlarının sulu çözeltilerden kimyasal olarak modifiye edilmiş demir ağacı kozalağı ile uzaklaştırılması GİZEM SAYGI
     
2015 Atıklardan biyokömür eldesi EZGİ ERDOĞAN
2015 Evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında membran biyoreaktör (MBR) teknolojisinin kullanılması ve arıtılmış ürün su kalitesinin incelenmesi ARASH ARİANFAR
2015 Portakal küspesinden hidrotermal yöntemle biyokömür eldesi BUSE ATİLA
2015 Bal arılarında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) analizleri ile çevre kirliliğinin değerlendirilmesi NAVİD KARGAR
2015 Kentsel atıksu arıtma çamurlarının yönetimi ELSHAN KARIMOV
2015 Ege Üniversitesi kullanma sularının kalitesinin araştırılması NACİ SERTAÇ KAFTAN
2015 Ege bölgesi jeotermal sularında lityum, bor ve arsenik düzeylerinin incelenmesi ve bu elementlerin jeotermal sulardan seçimli olarak ayrılması PINAR YANAR
     
2016 Açık maden ocaklarının topraksız zeminlerinde bitkilendirme uygulamaları AYLİN AK
2016 Güllük Körfezi Kaplankaya Mevkii deniz çayırlarının dağılım haritasının hazırlanması HANİFİ MAT
     
2017 Açık maden ocaklarının ekolojik onarım çalışmalarında farklı zemin koşullarına uyumlu öncü bitki türlerinin belirlenmesi FUNDA KOLLUOĞLU
2017 Kentsel organik atıklardan biyometan üretimi için yüksek katı madde yüklemeli özgün biyoproses konfigürasyonunun incelenmesi KÜBRA ARSLAN
2017 Küresel iklim değişikliğinde birleşmiş milletlerin rolü ve Kyoto dönemlerinin Türkiye'deki gelişim süreci ve uygulamaları MİRAÇ YILDIRIM
     
2018 Liyofilizasyonun, Pseudomonas sp. organizmasının canlılığına ve tereftalik asit kimyasalını biyoparçalama aktivitesi üzerine etkisi BASRİ AKSU

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ