Çerez Örnek

Faaliyetlerimiz /Projelerimiz

2017-2018 Yılları

2016-2017 Yılları

2015-2016 Yılları

2014-2015 Yılları

2013-2014 Yılları

2012-2013 Yılları

2012 ve Öncesi

 

 

PROJELERİMİZ

 

Proje Başlığı: Yeşil Kampüs Sürdürülebilir Üniversite (TR31/18/FZD) (2018 Fizibilite Desteği)

 

Genel Bakış: AB tarafından üye ülkelerde 2030 yılına kadar, iklim değişikliğinin en önemli faktörlerinden biri olan CO₂ emisyonlarının 1990’lardaki değerinden %20 oranında azaltılması hedeflenmektedir ve ayrıca KYOTO protokolü de küresel ölçekte benzer hedefleri dikte etmektedir.

Türkiye 2010-2023 İklim Değişikliği Stratejisi 17 planında küresel sera gazı azaltımına katkı sunacağını temel bir ilke olarak bildirmektedir. Ayrıca tüm yönetişim birimlerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (sustainable development goals, SDG) uyumlaştıracağını ve bu hedeflerden iklim aksiyonununa ilişkin politikalar geliştireceğini bildirmiştir. Bu strateji planı incelendiğinde, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişte finansmana ihtiyaç duyduğu ve bu sebeple “iklim finansmanı” na ulaşmanın, iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik öneme sahip olduğunun altının çizildiği görülmektedir. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekreteryası’na INDC’sini 30 Eylül 2015 tarihinde sunmuştur. Bu INDC’de sera gazı azaltımı hedefi 2030’a kadar, baz (referans) senaryoya göre %21 azaltma olarak belirtilmektedir. Buna göre baz senaryoya göre de 2030’ da 1 milyar 175 milyon tona çıkacağı öngörülen karbon dioksit eşdeğeri sera gazı miktarının aynı yıl 929 milyon tonda tutulması hedeflendiği görülmektedir.

Bu hedeflere ulaşma adımında; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyen ve uygulayan, atık yönetim sistemlerinin kurulmuş olduğu, sıfır karbon emisyonunu hedefleyen, sürdürülebilirlik kavramını çevreyi temel alarak uygulayan ve çevre ve insan sağlığını ön planda tutan üniversite anlamına gelen “Yeşil Üniversite & Sürdürülebilir Kampüs” konsepti ön plana çıkmaktadır.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında üniversitelerin rolü kuşkusuz çok önemlidir. Üniversiteler eğitim merkezleri olmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal ve politik hareketleri katalizleyen kurumlardır. Üniversiteler sadece birçok büyük lideri, öğretmeni, karar vericileri yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda ulusal ve küresel ekonomik dinamiklerde de önemli roller almıştır. Bu nedenle üstlendikleri görevlerle her zaman topluma örnek olmayı hedeflemektedirler. Bu durum çevre konusunda da geçerli olmaktadır. Bu kapsamda, yeşil üniversite sayısının artmasının ülkemizin “çevre ve sürdürülebilirlik” stratejik hedeflerine ulaşmasında oldukça kritik bir noktada yer alacağı düşünülmektedir. Kyoto Protokolü’ne taraf olan ülkemizin karbon salımının azaltım hedeflerine ulaşmasında “Yeşil Üniversiteler” stratejilerinin büyük destek sağlayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Üniversitelerde sürdürülebilirliğin sağlanması;

 • Kampüs planlarında, tasarım ve geliştirme projelerinde üniversitelerin Sıfır Deşarjı, Sıfır Atığı, Sıfır Karbon Emisyonu” ilke edinilmesi ve stratejik projeler üretilmesi
 • Öğrencilerin yaşam kalitesi, çeşitliliği ve eşitliğe yönelik politika ve uygulamaları sağlanması
 • Kampüsü canlı bir laboratuvar olarak görüp öğrencilerin çevresel öğrenimde yer almalarını sağlayarak çevresel öğrenimden çevreyi öğrenmeye geçişi sağlanması
 • Çevreye duyarlı ürün ve hizmet seçiciliği ile bilinçli öğrenci, çalışanlar ve toplum (Society 5.0) sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası seviyede üniversitelerle işbirliği çerçevesinin oluşturulması adımları ile sağlanabilecektir.

Ayrıca; Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın Türkiye için öngördüğü temel vizyon “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” olarak belirtilmektedir. Yine Kalkınma ajanslarının pek çoğu tarafından kabul edilen gelişme eksenleri için şu söylenebilmektedir. “Mevcut beşeri sermayeyi geliştirip, hem bölgesel hem de küresel düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşmak, fakat bunu yaşanabilir bir çevre içerisinde kalarak başarmak” kalkınma ajanslarının dörtte üçü tarafından paylaşılan en önemli gelişme hedefi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tanımlara uygun olarak Üniversitelerin dünya üniversitelerinin gerisinde kalmaması ve gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek amacıyla “Çevre” ye duyarlı ve prensipli bir şekilde hareket etmesi ve bu konuda yarışabilir düzeyde olması amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz Yeşil Kampüs Sürdürülebilir Üniversite Fizibilite Projesi büyük önem taşımaktadır. Yeşil Üniversiteler sıralamasına bakıldığında ilk 10’da Amerika, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerin ağırlığı görülmektedir. İZKA’ nın bu projesi desteği ile bu üniversitelerle rekabet gücümüze destek verilmiş olacaktır.

 

Proje Özeti: Üniversitelerin gerek eğitim ve gerekse verdiği hizmetler sırasında yarattığı çevresel baskılarını azaltmak amacıyla sürdürülebilirlik kavramını odak noktasına alarak kampüs genelinde enerji ve doğal kaynak yönetimi ile sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine ulaşılması, geleceğin liderleri ve yöneticileri olan öğrencilerin yaşamları boyunca karar alma süreçlerinde çevre ve sürdürülebilirlik olgusu ile hareket etmelerinin sağlanması önem taşımaktadır. Kampüsümüzün dünya standartlarına erişilebilmesi amacıyla akreditasyon süreçlerini tamamlaması ve bu kapsamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınması kampüsümüz için Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası alınması, ISO50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurularak çevre dostu enerji kullanımına geçilmesi, topluma ve yerel paydaşlara çevresel sürdürülebilirlik noktasında örnek olunması ve Yeşil Kent olma yolunda rehberlik rolü üstlenilmesi amaçları ile bu proje kapsamında Yeşil Kampüs Fizibilite çalışması hedeflenmiştir.

Projemizde farklı gruplar kendi uzmanlaşmış alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda tüm grupların çalışmalarını koordine etmek, iletişim sağlamak, çıkan sonuçların koordinasyonu ve bağlantılarını yaparak entegre bir rapor üretmek amacıyla proje yönetim grubu oluşturulmuştur.

 

Proje Yönetim Ekibi:

Prof. Dr. Canan Füsun ABAY

Prof. Dr. Dinçer AYAZ

Prof. Dr. Armağan KINAL

Prof. Dr. Melike BOR

Prof. Dr. Nalan KABAY

Prof. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN

Doç. Dr. Hacer Göknur ŞİŞMAN AYDIN

Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR

Arş. Gör. Dr. Sıdıka Tuğçe DAĞLIOĞLU

Arş. Gör. Simge SERTKAYA

Proje yönetimi, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmektedir.

 

Proje İçerisinde çalışan grupların Faaliyet Alanları ve Grup Üyeleri:

 

 • Sürdürülebilir Yeşil Yönetim Sistemi Kurulması ve Sertifikalandırma
 • Doç. Dr. Hacer Göknur ŞİŞMAN AYDIN

 

 • Enerji Yönetim Sistemi Kurulması, Sıfır Karbonlu Olma Hedefi
 • Prof. Dr. Armağan KINAL
 • Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
 • Doç. Dr. Özgür TATAR

 

 • Su Yönetim Sistemi Kurulması ve Su Ayak İzinin Azaltılması
 • Prof. Dr. Müşerref ARDA
 • Prof. Dr. Nalan KABAY

 

 • Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Vizyonu
 • Prof. Dr. Armağan KINAL
 • Prof. Dr. Aysun Uğur GÖRGÜN
 • Doç. Dr. Süleyman GÜLCEMAL
 • Prof. Dr. Zekerya DURSUN

 

 • Doğal Varlıkların Korunması
 • Prof. Dr. Dinçer AYAZ
 • Prof. Dr. Melike BOR
 • Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK 
 • Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ
 • Doç. Dr. Çiğdem Coşkun HEPCAN  
 • Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL
 • Prof. Dr. Engin NURLU

 

 • Görünürlük Faaliyetleri
 • Prof. Dr. Hülya YILMAZ
 • Doç. Dr. Emine Özlem ATAMAN

 

Multidisipliner yapıya sahip olan Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen toplantılar ile farklı başlıklar altında görünen gruplar bir araya gelmiş ve elde ettikleri veriler ile birbirlerini tamamlayarak fizibilite projesini ortaya çıkarmışlardır.

Yeşil Kampüs Sürdürülebilir Üniversite Fizibilite Projesinin sonuçlanması ile güdümlü projelerin açılması halinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü yönetiminde ve Çevre Merkezi koordinatörlüğünde tek bir çatı altında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

 

 Proje Çıktıları:

 • Sürdürülebilir enerji yönetiminin sağlanması ve karbon ayak izimizin azaltılması, iklim değişimi ile mücadele ve uyumun sağlanması amacıyla binalarda etütlerin yaptırılması amacıyla fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Sürdürülebilir atık yönetim sisteminin sağlanması ve sıfır atık hedef ine ulaşmak amacıyla fizibilite raporunun hazırlanması
 • Sürdürülebilir su kullanımının hayata geçirilmesi ve su ayak izimizin azaltılması amacıyla fizibilite raporunun hazırlanması
 • Doğal kaynakların korunması amacıyla kampüs içerisinde Biyoçeşitlilik ve Yeşil Yapılanma etütlerinin yapılması (Yeşil Bina uygulaması), kampüs içi haritalamaların yapılması için fizibilite raporunun hazırlanması.

 

İşbirliği Yapılan Kamu Kuruluşu: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

 

Proje Toplam Bütçesi: 199.497,00TL

 

Proje Süresi: 12 Ay

 

Proje gerçekleştirme süresi içerisinde pandemi öncesi birebir ve pandemi sonrası çevrim içi olarak toplantılar gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler ve görüşler faaliyet grupları ile paylaşılarak ortak bir faaliyet raporu çalışması meydana getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ